DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Co miesiąc: inspirujące treści, promocje tylko dla czytających ;) i nasz autorski "Elementarz karmienia piersią".
REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KARMIĘ CIĘ

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego (dalej: „Sklep”) działającego pod adresem URL www.karmiecie.pl, w tym warunki zakładania Konta, składania i modyfikowania Zamówienia, składania reklamacji oraz dokonywania płatności.

Właścicielem Sklepu jest Sprzedawca („Sprzedawca"), prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WAC, 02-087 Warszawa, al. Niepodległości 227/233 lok. 120, NIP 7282329831, Regon 363475963, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);

tel. kontaktowy: +48 530 014 961, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 16:30;

e-mail: sklep@karmiecie.pl ;

kontakt listowny i adres Sklepu do doręczeń: al. Niepodległości 227/233 lok. 120, 02-087 Warszawa.

 

DEFINICJE (I)

 

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Cenacena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nieuwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru do Klienta;

Czas Realizacji Zamówienia – czas, w którym zamówienie jest kompletowane w celu wydania przewoźnikowi dostarczającemu Towar pod wskazany przez Klienta adres; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy;

Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy);

Hasło – ciąg liter, cyfr lub innych znaków wybranych przez Klienta podczas rejestracji Konta, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do tego Konta;

Klient – podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna) posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie oraz na rzecz którego świadczone są usługi drogą elektroniczną;

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.);

Konsumentosoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego;

Konto Klienta („Konto”) – narzędzie dostępne w systemie informatycznym Sklepu (po Rejestracji za pomocą Loginu i Hasła), w którym zebrane są informacje Klienta/Użytkownika i które umożliwia m.in. śledzenie na stronie Sklepu etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Klienta/Użytkownika itp.; 

Koszyk – usługa świadczona drogą elektroniczną, formularz stanowiący integralną część Sklepu, w którym Klient zatwierdza przedmiot i warunki Zamówienia;

Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta;

Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą której Klient/Użytkownik otrzymuje informacje o nowościach w Sklepie;

Polityka Prywatności – dokument regulujący ochronę prywatności i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Klientów; Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu dostępny pod adresem https://www.karmiecie.pl/polityka-prywatnosci;

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu;

Rejestracja – usługa świadczona drogą elektroniczną; procedura dokonywana przez Klienta/Użytkownika w celu założenia Konta oraz ewentualnego zrealizowania Zamówienia i korzystania z określonych funkcji Sklepu;

Sklep lub Karmiecie.pl – sklep internetowy prowadzony pod adresem URL www.karmiecie.pl, w którym Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Towary;

Strona Towaru – podstrona na stronie Sklepu przypisana do danego Towaru, na której przedstawione są szczegółowe informacje na jego temat;

Towar – produkt lub usługa dostępne w Sklepie i mogące stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży;

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, za pośrednictwem strony Sklepu;

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną  ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422);

Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);

Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Sklepu;

Warsztaty – grupowe zajęcia teoretyczno-praktyczne zorganizowane w celu przekazania uczestnikom przydatnych wiadomości i/lub umiejętności praktycznych z zakresu tematycznego zdefiniowanego w programie warsztatu;

Zamówienie  oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków, dokonywane przy wykorzystaniu Koszyka; Zamówienia w Sklepie można składać drogą elektroniczną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godz. 8:00 do godz. 18:00.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE (II)

 

 1. Niniejszy Regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.

 2. Złożenie zamówienia odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa i jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Sklepu.

 3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz Ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Cen za poszczególne Towary bez uprzedniej zgody Klientów (z wykluczeniem Towarów wykupionych i opłaconych przed wprowadzeniem zmian), do przeprowadzania i odwoływania promocji oraz do prowadzenia wyprzedaży.

 4. Wszystkie Towary oferowane do sprzedaży w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych, wprowadzone legalnie na polski rynek.

 5. Wszelkie umieszczane w Sklepie informacje dotyczące Towarów, w tym w szczególności broszury, katalogi, foldery, inne materiały reklamowe lub informacyjne kierowane do potencjalnych Klientów są bezpłatne oraz nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 6. Wszelkie informacje tekstowe, zdjęcia Towarów oraz grafiki znajdujące się na stronach internetowych Sklepu stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz,U. 2006 r. Nr 94, poz. 83). Zabrania się ich kopiowania, rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody karmiecie.pl.

 7. Bezpośredni kontakt z zespołem Sklepu jest możliwy telefonicznie lub mailowo, a wszelkie dane kontaktowe podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie Sklepu w zakładce KONTAKT.

 8. W celu korzystania ze Sklepu po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do internetu, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej.

 9. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

REJESTRACJA KLIENTA I INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (III)

 

 1. Sklep umożliwia każdemu Klientowi korzystanie przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu z bezpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną, takich jak:

 • dokonywanie zakupów w Sklepie, w tym z Rejestracją i wykorzystaniem Konta, 

 • Newsletter

 • powiadomienia o dostępności Towaru

 • polecenie Towaru na stronie Sklepu lub w serwisie społecznościowym Facebook i Instagram. 

 1. Korzystanie z usługi Konta wymaga dokonania przez Użytkownika Rejestracji i podania danych osobowych (imię i nazwisko, adres, ewentualnie dane firmy i NIP, adres e-mail będący jednocześnie Loginem) oraz ustalenia Hasła. Klient zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane oraz uzupełnić pola oznaczone jako obligatoryjne. Na adres e-mail Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem prawidłowej Rejestracji, a tym samym z potwierdzeniem zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta dla Klienta/Użytkownika na warunkach określonych w Regulaminie.

 2. Rejestracja Konta jest dobrowolna. Klient ma obowiązek chronić Hasło i nie może go udostępniać osobom trzecim. Konto jest niezbywalne. Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta niezbędnych do realizacji Zamówienia.

 3. Korzystać z Newslettera może każdy Użytkownik, który podczas Rejestracji lub podczas składania Zamówienia zaznaczy i tym samym aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracji. Z chwilą subskrypcji Newslettera dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dla Użytkownika na warunkach określonych w Regulaminie.

 4. Usługa powiadamiania o dostępności Towaru na stronie Sklepu polega na umożliwieniu Użytkownikowi uzyskania e-mailowo informacji, kiedy Towar lub dany rozmiar Towaru będzie dostępny do zakupu. W tym celu Użytkownik w formularzu udostępnionym na Stronie Towaru wskazuje adres e-mail, na który chce otrzymać od Sprzedającego powiadomienie o dostępności Towaru.

 5. Usługa polecania Towaru w serwisie Facebook i Instagram polega na umożliwieniu Użytkownikowi zarejestrowanemu w powyższych serwisach publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi dotyczących Towarów wraz z linkiem do Strony polecanego Towaru. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.

 6. Udostępnianych i rozpowszechnianych przez Użytkownika treści nie należy utożsamiać z poglądami Sprzedawcy. Każdy Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane i udostępniane przez siebie w ramach korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep.

 7. Użytkownicy nie mogą udostępniać ani zamieszczać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, w tym uzasadnione interesy Sprzedawcy, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszającym dobre obyczaje, przepisy prawa lub normy społeczne, czy też treści zawierających jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.

 8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną typu Konto i Newsletter oraz innych usług opisanych w niniejszym Regulaminie zawierana jest na czas nieokreślony. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć taką umowę, przesyłając takie oświadczenie woli na adres: sklep@karmiecie.pl .

 9. Wypowiedzenie umowy Konta przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą, jest równoznaczne z usunięciem Konta, jednakże pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów Sprzedaży. Usunięcie Konta nie jest jednoznaczne z usunięciem danych Użytkownika z bazy Sklepu.

 10. Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:

 • cel Rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

 • działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

 • Właściciel otrzymał urzędowe zawiadomienie lub inną wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych przez Zamawiającego danych, w tym również jeśli uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta,

 • Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

 • podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 1. Konto Klienta może zostać zablokowane lub usunięte ze skutkiem natychmiastowym, jak również dostęp do części lub całości zasobów Sklepu może zostać dla Klienta natychmiastowo ograniczony, jeśli Klient w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

 2. Konto zablokowane zostaje do czasu wyjaśnienia spornej sytuacji. W tym czasie Sklep nie ma obowiązku udzielania Klientowi jakichkolwiek informacji związanych z Kontem. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu.

 3. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z usługi polecenia Towaru w serwisie Facebook i Instagram. Rezygnacja ta polega na zaprzestaniu korzystania przez Użytkownika z usługi polecenia Towaru w tych serwisach.

 4. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z usługi Newslettera, klikając w odpowiedni link w otrzymanej mailowo wiadomości lub kontaktując się w tej kwestii ze Sklepem.

 5. Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną, wysyłając do Sklepu (na adres e-mail: reklamacje@karmiecie.pl) wiadomość zawierającą m.in. jego Login i krótki opis zaistniałego problemu. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty złożenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, następnie Użytkownik zostaje poinformowany o wyniku ich rozpatrzenia.

 

ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY (IV)

 

 1. Składać Zamówienia mogą Klienci, którzy mają status zarejestrowanego lub niezarejestrowanego Użytkownika Sklepu.

 2. Niezarejestrowany Klient składa Zamówienie z pominięciem procedury Rejestracji i logowania.

 3. Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka za pomocą przycisku „Do koszyka”. Skuteczne dodanie Towaru powoduje, że w zakładce „Koszyk” na liście Zamówienia pojawia się nazwa Towaru i liczba zamawianych egzemplarzy tego Towaru.

 4. Po potwierdzeniu wyboru Towarów Klient wskazuje w formularzu Zamówienia formę dostawy, formę płatności oraz adres i dane do wysyłki. Na tym etapie Klient może również zdecydować o założeniu Konta. Po skompletowaniu Zamówienia Klient zatwierdza je przyciskiem „Potwierdzam zamówienie”.

 5. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Potwierdzam zamówienie”, można korygować błędy w Zamówieniu i modyfikować je na stronie Sklepu.

 6. Po potwierdzeniu Zamówienia, a przed nadaniem przesyłki z Towarem Klient może skorygować wprowadzone dane osobowe poprzez bezpośredni, niezwłoczny (telefoniczny lub mailowy) kontakt ze Sklepem.

 7. Po złożeniu Zamówienia i podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych informacji wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. 

 8. Składając Zamówienie, Klient składa Właścicielowi Sklepu ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie ww. oferty przez Właściciela Sklepu, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Umowa Sprzedaży zostaje uznana za wykonaną z chwilą odbioru przesyłki przez Klienta.

 9. Treści Umów Sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres działania Konta Klienta, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy. W razie braku Konta treści Umów Sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu są przechowywane przez system informatyczny Sklepu do upływu okresu możliwego odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od zawarcia tej Umowy.

 10. Czas Realizacji Zamówienia wynosi do 7 Dni Roboczych. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:

 • w przypadku przelewu bankowego – po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Klienta,

 • w przypadku płatności elektronicznej za pośrednictwem internetowego systemu płatności – po potwierdzeniu płatności przez operatora.

 

CENY I FORMY PŁATNOŚCI (V)

 

 1. Wszystkie Ceny podane na stronie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 2. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:

 • przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy – należność za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy i ewentualnymi kosztami dodatkowymi, których poniesienie zaakceptował Klient, należy w prawidłowej kwocie uiszczać na numer konta: 43 1140 2004 0000 3002 7706 1077 (mBank), Klient wpisuje w tytule przelewu numer Zamówienia otrzymany w e-mailu potwierdzającym Zamówienie;

 • płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze Zamówienia, do tej usługi doliczona będzie dodatkowa opłata, według cenników dostawców.

 1. Klient zobowiązany jest uiścić płatność za Zamówienie najpóźniej w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży pod rygorem anulowania Zamówienia. Przed odstąpieniem Sklep skontaktuje się z Klientem w celu wskazania dodatkowego terminu do zapłaty. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamówienie zostanie anulowane, co jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy Sprzedaży. Do Klienta zostanie wysłana stosowna wiadomość e-mail.

 2. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Dokument księgowy stanowi pisemne potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia.

 3. Ceny i koszty podane w Sklepie mogą ulec zmianie (w szczególności w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.

 4. Koszt dostawy Towarów na terenie Polski oraz przewidywany czas realizacji dostawy każdą z możliwych form dostawy wskazane są szczegółowo w zakładce DOSTAWA I KOSZTY.

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA (VI)

 

 1. Klient jest informowany na bieżąco drogą e-mailową o zmianach statusu jego Zamówienia.

 2. Zamówione Towary dostępne w magazynie Sklepu wysyłane są z reguły w ciągu 24 godzin po wpływie należności za Zamówienie bądź po zawarciu Umowy sprzedaży (jeśli Klient wybrał płatność przy odbiorze Zamówienia). Towary wydawane są Klientowi najpóźniej w terminie 30 dni, chyba że strony uzgodnią w Umowie Sprzedaży inny termin. Jeśli realizacja zamówienia w ww. terminach jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od Sklepu, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego postępowania.

 3. Czas dostarczenia Zamówienia na terenie Polski trwa od 2 do 4 Dni Roboczych, liczonych od momentu zakończenia Czasu Realizacji Zamówienia. Czas dostarczenia Zamówienia poza Polską trwa od 2 do 12 Dni Roboczych, liczonych od momentu zakończenia Czasu Realizacji Zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności ze nieterminowe dostarczenie przesyłki przez przewoźnika. 

 4. Klient wyraża zgodę na pokrycie kosztów wysyłki Towaru zgodnie z cennikiem i na zasadach określonych w zakładce DOSTAWA I KOSZTY.

 5. Sklep realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez Klienta na terytorium Polski w sposób wybrany przez Klienta spośród następujących form dostawy: za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej (opcja dostępna wkrótce). Zamówienia poza teren Polski wymagają indywidualnej wyceny ustalanej ze Sklepem.

 6. Realizacja Zamówienia jest uzależniona od dostępności danego Towaru w magazynie Sklepu. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty Ceny wraz z ewentualnymi zaakceptowanymi przez Klienta kosztami dodatkowymi. Jeśli w Zamówieniu znajdą się Towary w danej chwili niedostępne, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailowo lub telefonicznie. Klient ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia bądź rezygnacji z brakującego Towaru, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie Czasu Realizacji Zamówienia lub też do wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na Towar podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.

 7. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w przypadku, gdy:

  • formularz Zamówienia zostanie wypełniony błędnie, a Sklep nie może skontaktować się z osobą składającą Zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych;

  • Klient nie przeleje wymaganej kwoty na konto Sklepu (w przypadku wyboru przedpłaty).

 8. Jeśli Towary są dostarczane przez firmę kurierską, Klient powinien sprawdzić, w obecności kuriera, czy przesyłka nie nosi śladów uszkodzenia wynikłego z transportu i czy jest nienaruszona. Klient może też zweryfikować zgodność przesyłki z Zamówieniem. Weryfikacja przesyłki to bezpłatna usługa gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem Klient proszony jest sporządzenie protokołu szkody oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sklepu.
 1. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Towarów w Sklepie.

 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (VII)

 

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy konsumenckiej Sprzedawca informuje Konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny. Czas na odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej na odległość wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towarów. Dla pozostałych umów 14-dniowy termin biegnie od dnia zawarcia umowy.

 2. Aby odstąpić od Umowy, wystarczy wysłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem wyżej wskazanych terminów. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim druga strona przyjęła jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 3. Konsument może, lecz nie musi skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

 4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Konsument otrzymuje zwrot wszystkich płatności, w tym kosztów dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez siebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o decyzji odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Właściciel Sklepu może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Zwracane Towary Konsument powinien odesłać lub przekazać na adres Sklepu niezwłocznie, lub nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towary przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty opakowania i zwrotu Towarów.

 6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

 7. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 Ustawy konsumenckiej, w szczególności umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

REKLAMACJA I GWARANCJA (VIII)

 

 1. Sklep ponosi odpowiedzialność względem Konsumenta za fizyczne lub prawne wady Towaru (rękojmia), zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą Towaru nie jest Konsument, odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. Sklep ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Jeżeli Klient stwierdzi wadę ukrytą bądź uszkodzenie Towaru, powinien niezwłocznie skontaktować ze Sklepem w celu ustalenia dalszego postępowania.

 2. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Klient może złożyć reklamację bezpośrednio drogą e-mailową na adres: reklamacje@karmiecie.pl lub pisemnie na adres Sklepu, bądź też składając reklamację na adres producenta Towaru wskazany na opakowaniu Towaru.

 3. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres Sklepu. Aby usprawnić procedurę reklamacyjną, reklamowany Towar powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu, numerem Zamówienia i zgłoszeniem reklamacyjnym (czyli wskazaniem osoby składającej reklamację, żądaniem rozpatrzenia reklamacji oraz wskazaniem wady Towaru).

 4. Sklep w ciągu 14 dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta.

 5. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (takie jak np. kolor, proporcje, rozmiar itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Towaru.

 6. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie powiadomiony o jej wyniku w wiadomości wysłanej na adres podany przez Klienta w reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki z reklamowanym Towarem. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, wadliwy Towar zostanie wymieniony na nowy, pełnowartościowy, a gdy nie będzie to możliwe, Sklep zaoferuje Klientowi inne dostępne u siebie Towary albo zwróci równowartość ceny Towaru przelewem bankowym w terminie 14 dni.

 7. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi koszty przesyłki towaru. Gdy reklamacja jest nieuzasadniona, koszty przesyłki pokrywa Klient.

 8. Zwracany przez Klienta Towar musi znajdować się w stanie niezmienionym i być kompletny. Powinien być opakowany w sposób zabezpieczający przed ewentualnymi uszkodzeniami w transporcie. Do zwracanego Towaru należy dołączyć oryginał dowodu zakupu.

 9. Procedura reklamacyjna dotyczy ponadto usług świadczonych drogą elektroniczną. Reklamacje na te usługi można składać również na adres e-mail: reklamacje@karmiecie.pl . 

   

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OCHRONA PRYWATNOŚCI (IX)

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, przetwarzający dane osobowe Klientów zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO” [w szczególności art. 6 ust. 1 lit. a) - c)], raz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 2. Klient wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep w celu umożliwienia prawidłowego świadczenia usług. Dane osobowe Klientów, przekazane w formularzu rejestracyjnym, zbierane są wyłącznie na potrzeby Sklepu i przetwarzane w celu realizacji działalności gospodarczej oraz prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z RODO.

 3. Klient ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy danych Sklepu. Uzyskane w trakcie działalności Sklepu dane są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom, w tym nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

 4. Klient, zakładając Konto lub składając Zamówienie, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych dotyczących korzystania z oferowanych przez Sklep serwisów, usług i funkcjonalności w celach wysyłkowych, statystycznych i marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących ze Sklepu.

 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w przypadku gdy stanowi to konsekwencję braku możliwości skutecznego wykonania usługi realizacji Zamówienia z winy Klienta. Sklep nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe wskutek zaprzestania świadczenia usług oraz usunięcia Konta Klienta naruszającego Regulamin.

 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu wywołane siłą wyższą, przykładowo awarią sprzętu. Sklep zastrzega sobie prawo do przerw technicznych niezbędnych do wprowadzania zmian w Sklepie oraz do wysyłania na adresy elektroniczne Klientów komunikatów technicznych związanych z jego funkcjonowaniem.

 7. Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną za swoje działania, w tym za łamanie prawa w trakcie korzystania ze Sklepu.

 8. Treści publikowane w Sklepie są objęte prawem autorskim. Zabrania się ich kopiowania, wprowadzania zmian i dystrybucji bez uzyskania wcześniejszej zgody Sklepu.

 

WARSZTATY (X)

 

 1. Warsztaty przeznaczone są dla osób pełnoletnich, osoby nieletnie mogą uczestniczyć w zajęciach za zgodą rodziców lub opiekunów.

 2. Koszt uczestnictwa w poszczególnych Warsztatach jest każdorazowo podawany przy opisie danego Warsztatu.

 3. Warunkiem rozpoczęcia Warsztatów jest odpowiednia minimalna frekwencja, każdorazowo podawana przy opisie danego Warsztatu.

 4. Karmiecie.pl zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Warsztatów, gdyby liczba uczestników uniemożliwiała przeprowadzenie zajęć. W tym przypadku Karmiecie.pl odpowiednio wcześnie poinformuje uczestników i wyznaczy nowy termin.

 5. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wykupienie Warsztatu, t.j. wpłata kosztu uczestnictwa przelewem bankowym lub kartą płatniczą. W przypadku płatności przelewem bankowym w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika, oraz kod Warsztatu.

 6. Potwierdzenie uczestnictwa w Warsztatach następuje po zaksięgowaniu wpłaty. Uczestnik otrzymuje potwierdzenie w formie e-maila wraz z terminem, miejscem i planem zajęć. W przypadku braku terminowej wpłaty rezerwacja zostaje anulowana.

 7. Rezygnacja z zajęć przyjmowana jest drogą e-mailową pod adresem warsztaty@karmiecie.pl maksymalnie na 3 dni przed planowanym terminem Warsztatów. W takim wypadku uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaconej kwoty przelewem bankowym. Jeśli termin rezygnacji jest krótszy niż 3 dni przed planowanymi zajęciami, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

 8. Podczas Warsztatów osoby, które uczestniczą w zajęciach, biorą odpowiedzialność za swój stan zdrowia przez cały okres trwania zajęć.

 ZMIANA REGULAMINU (XI)

 

 1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub formy prawnej działalności Sklepu) lub technicznych (modernizacja platformy internetowej).

 2. Zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail wysłanej na 7 dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. 

 3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

 4. Sklep zastrzega sobie również prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym Klientów.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE (XII)

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz w przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa polskiego zastosowanie i pierwszeństwo mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 2. Aby uniknąć wątpliwości, stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta przysługujących mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Zobowiązania Klienta wynikające z Umowy spełnione są w momencie uiszczenia należności za Towar i wysyłkę oraz odbioru Towaru, dokonanych zgodnie z Zamówieniem.

 4. W razie sporu ze Sklepem Klient może zwrócić się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów lub do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Konsument może również zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do innego sądu polubownego. W tym celu powinien dostarczyć do Sprzedawcy, w zależności od swojej woli, wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Jeżeli spór dotyczy wady Towaru, należy mieć na uwadze, że skorzystanie z pomocy sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej możliwe jest po zakończeniu procesu reklamacyjnego u Sprzedawcy. Szczegółowe informacje dotyczące procedur pozasądowego rozwiązywania sporów dostępne są u organów je prowadzących, w tym na ich stronach internetowych, a także na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl) w zakładce „Konsumenci/Instytucje konsumenckie/Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”. Dodatkowo istnieje możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Jeśli spór ma być rozstrzygnięty na drodze sądowej, określając właściwość miejscową sądu, należy kierować się regułami określonymi w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 5. Polityka Prywatności, znajdująca się w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES, stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 6. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.Data wejścia w życie Regulaminu: 16.10.2017 r.

Aktualizacja Regulaminu: 24.05.2018 r.


______________________________

 

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku, gdy Klient chce odstąpić od Umowy sprzedaży

…………………………………………….

Imię i nazwisko Klienta

…………………………………………….

adres zamieszkania

…………………………………………….

telefon kontaktowy

…………………………………………….

e-mail

…………………………………………….

nr zamówienia oraz nr paragonu/faktury

 

Karmię Cię Wiktor Abramczyk Consulting

Al. Niepodległości 227/233/120

02-087 Warszawa

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827.), niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Umowa sprzedaży została zawarta z Karmię Cię Wiktor Abramczyk Consulting w dniu ………….. roku, a odbiór przeze mnie Towarów nastąpił w dniu ………………..……………. roku.

Proszę o zwrot środków na następujący rachunek bankowy:

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………

Data i podpis Klienta

 

______________________________

 

do góry
Facebook Instagram
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl